Blogarchief

zondag 24 mei 2009

Wandelen in het natuurgebied De Bruuk langs velden met bloeiende orchideeen, over de St. Jansberg, door de eeuwen oude wouden van het Reichswald 18 km

In het Rijk van Nijmegen kan je hele mooie wandeltochten maken. Daar is iedereen het wel over eens. Al eerder heb ik door het natuurgebied De Bruuk, over de Sint Jansberg en door de eeuwen oude wouden van het Reichswald gelopen. Tijdens de GPS wandeling die ik op zaterdag 23 mei 2009 heb gemaakt krijg je deze drie schitterende parels van het Rijk van Nijmegen in volle glorie te zien. Ik had de route al in de winter uitgezet, maar net zo lang gewacht met lopen totdat de orchideeën in het natuurgebied De Bruuk in bloei zouden staan. Er staan er in dit natuurgebied hele velden mee vol! Een prachtig gezicht om deze tijd in het voorjaar! De wandeling start van af het parkeerterrein bij de witte kerk in het centrum van het dorpje De Horst. Het dorpje wordt al snel verlaten en wandel je over een onverharde landweg tussen de weilanden door. Hier en daar staat er een groepje bomen langs het pad. Het is een zeer rustig gebied. De vogels maken nog het meeste lawaai, maar zo hoort het nu eenmaal te zijn in de echte natuur. Al snel wordt het natuurreservaat De Bruuk bereikt.

De Bruuk is een natuurgebied ter grootte van ongeveer 80 hectare. Het gebied behoort tot de oudste van Nederland. Deze ligt gelegen ten zuiden van Groesbeek. Er bevinden zich natte graslanden, wilgenbosjes en moerassen. Iedereen die van vlinders houdt kan in en rond De Bruuk zijn hart ophalen. Door het afwisselend terrein met wilgenstruwelen, graslanden en rietlanden, ligt het gebied als een kom tussen de twee stuwwallen van het Reichswald en Groesbeek in, en ontvangt hierdoor veel schoon kalkrijk kwelwater. Dit kwelwater zorgt ervoor dat op sommige plekken verschillende waardevolle planten kunnen groeien. De Bruuk vormt een uiterst kwetsbaar gebied dat bedreigd wordt door vermesting, verdroging, verzuring en versnippering. Speerpunten in het beleid ter bescherming van het gebied zijn het veiligstellen van de waterhuishouding om vermesting via landbouwwater tegen te gaan, het versneld afvoeren van zuur regenwater en het voor de lange termijn veilig stellen van de kwelwaterstromen door verontdieping van de watergangen. Zo kan het kostbare kwelwater zo lang mogelijk in het gebied blijven Naast gras- en hooilanden zijn in De Bruuk ook rietruigten, wilgenstruwelen en eiken-berkenbosjes aanwezig. Door deze afwisseling zijn er niet alleen talrijke planten, maar ook veel insecten, vlinders, amfibieën en reptielen, zoals de Ringslang, te ontdekken. Zij vinden hier een uitstekende omgeving om te schuilen, te broeden en voedsel te vinden. De Bruuk is bij natuurliefhebbers in de weide omgeving goed bekend. Ik zag er verschillende mensen die met een boekje en fototoestel in de hand de bijzondere planten aan het observeren waren en notities en foto's hier van maakten. Mijn oog en oor werden gestreeld door de vele velden met bloeiende orchideeën en luid kwakende kikkers die aan het paren waren. Werkelijk een heel prachtig natuurgebied om door heen te wandelen, en zo omstreeks eind mei en begin juni op zijn mooist!

Na De Bruuk gaat de wandeling over een fietspad verder de richting op van de Sint Jansberg. Ook al weer zo'n heel mooi natuurgebied, al hoewel met een totaal ander karakter. Je ziet het al direct. Het landschap begint te glooien. Er werd al druk gehooid. Een tractor was bezig om het lange gras in de weilanden te maaien. Het gemaaide gras lag in lange gebogen richels over de glooiende velden. Met dit warme voorjaarsweer zal gras het wel snel droog genoeg zijn, om als hooi binnen te worden gehaald. Een prachtig landschap om door heen te wandelen. Ik had het zeer naar mijn zin. De route betreed de bossen van de Sint Jansberg. Het lijkt hier of je ergens in de Ardennen aan het wandelen bent! De wandeling gaat langs de rand van een steil dal omlaag. Er zijn overal leuningen en trappen aangelegd om te voorkomen dat de argeloze wandelaar naar beneden zou duikelen. De bodem van het dal bestaat uit een moerasachtige natuur, waardoor een klein beekje stroomt. Wat is het hier toch mooi on-Nederlands! Uiteindelijk komt het beekje uit in twee achter elkaar liggende meertjes. In het verleden heb ik hier ijsvogeltjes zien vliegen. Nu kreeg ik er niet een te zien. Ik was niet de enige wandelaar die deze wondermooie route door de Sint Jansberg heeft ontdekt. Tijdens het fotograferen en filmen van het prachtige landschap kwamen er meerdere wandelaars voorbij gelopen. Na de twee meertjes loopt de route over een laag gelegen pad verder door naar de grens met Duitsland.

Na het oversteken van en verharde weg wordt door een klaphek de wouden van het Reichswald betreden. Ik spreek hier bewust over wouden, in de plaats van bossen, want deze indruk maken de onafzienbare dichte naald- en loofbomen iedere keer weer op mij. Delen van dit woud hebben nog de oerstructuur van het eeuwen oude Ketelwald wat hier vroeger heeft gelegenen, waar het hedendaagse Reichswald een restant van is. Toen de Romeinen zich in de eerste eeuw voor Chr. in het grensgebied langs de Rijn vestigden, lag tussen Nijmegen, Xanten en Goch een groot en dicht woud, waarin eiken en beuken de meest voorkomende boomsoorten waren. De Romeinen hebben hier tijdens hun verblijf, dat tot in de vijfde eeuw na Chr. duurde, veel sporen nagelaten. Zij hebben een groot deel van het bos gekapt voor bouwmateriaal en brandstofvoorziening van hun woningen, legergebouwen en baden. Maar heel veel hout is gebruikt voor het stoken van de grote pannen- en pottenbakkerijen die in Berg en Dal bij de Holdeurn en op Heilig Landstichting stonden. Een ander opzienbarend teken van de Romeinse cultuur in deze streek is het aquaduct dat water van aanvoerde van de bronnen bij Berg en Dal naar hun legerplaatsen. Men heeft een mogelijk tracé van dit aquaduct gereconstrueerd: vanaf de Oude Kleefsebaan door het Kerstendal via de Meerwijkselaan naar het Kops Plateau en Hunerberg in Nijmegen. Verder zijn er in de tegenwoordige gemeente Groesbeek veel Romeinse bodemvondsten gedaan die erop wijzen dat zij in het bosgebied jaagden, er ontginningen aanlegden en er heiligdommen voor hun goden oprichtten.Verondersteld wordt ook vaak dat de Romeinen de tamme kastanje in deze streken hebben geïntroduceerd vanuit Zuid-Europa. In aardewerkvondsten zijn evenwel tot nu toe weinig sporen aangetroffen die erop wijzen dat zij de kastanje in hun voedingspakket hadden.Na de Romeinse tijd kon het bos zich geleidelijk herstellen. De Duitse vorsten kwamen hier vaak jagen als zij op hun palts(versterkt buitenverblijf met kerk en enkele hoeven) in Nijmegen verbleven. Vooral Lodewijk de Vrome maakte gebruik van deze locatie. Maar het gebied bleef op de kleine stedelijke centra na vrijwel onbewoond; uit de periode tot omstreeks de elfde eeuw zijn nauwelijks bodemvondsten gedaan.In enkele middeleeuwse oorkonden wordt het uitgestrekte bosgebied wel aangeduid met Ketila of Kelkt, het woud dat zich uitgestrekte tussen Nijmegen, Xanten en Goch. Die naam kan te maken hebben met de betekenis van ‘ketel’ als vruchtbare laagte, maar ook met de Keltische term ketila (wat ‘vee’ of ‘runderen’ betekent, vergelijk het Engelse cattle). Deze laatste betekenis zou niet onlogisch zijn omdat de meeste bossen in de Middeleeuwen (maar ook in de tijd daarna) als weidebossen dienden.

In de vijftiende eeuw werd het Ketelwald, na vele twisten tussen de edellieden uit de omgeving, in twee delen opgesplitst. Het grootste deel dat ongeveer ten zuiden van de huidige Gelders-Duitse grens ligt, werd het Ober-rijkswald of Overwald genoemd, het stuk ten zuiden en zuidoosten van Nijmegen werd het Nederrijkswald. Er werd roofbouw op de bossen gepleegd. Er moest wat gebeuren, vond men toen al, want anders zou het woud definitief kunnen verdwijnen. In de zestiende eeuw werden de Staten van Gelderland eigenaar van alle hertogelijke domeinen. De Gelderse Rekenkamer (ingesteld door Karel V in 1559) kreeg het beheer over de domeinen, waaronder het Nederrijkswald. Het Oberreichswald bleef onder de hertog van Kleef, maar het bosbeheer werd daar wel steeds meer gecentraliseerd in Brandenburg. In dat kader kondigde keurvorst Friedrich Wilhelm in 1649 de eerste Jagd- und Forstordnung für das Herzogtum Kleve af. Ondanks het feit dat het Duitse gedeelte in de Middeleeuwen sterk in oppervlakte gereduceerd was door de vele ontginningen aan de zuid- en oostzijde, werd in het overblijvende woud van circa 5000 hectare een beter beheer gevoerd dan het Gelderse Nederrijkswald. Nieuwe aanplanten in het Nederrijkswald mislukten vaak doordat de toenmalige kennis van bosbouw en grondbewerking nog heel beperkt was. Aan een beter beheer werd wel gewerkt. De Staten van Gelderland kondigden vele plakkaten af tegen houtdiefstallen en illegaal weiden. Tot ver in de negentiende eeuw was, zowel in het Nederlandse als het Duitse deel van het oude Ketelwald, vrijwel uitsluitend gericht op de houtproductie. Alleen de heren Statenleden uit Arnhem en Nijmeegse notabelen mochten er jagen op grof wild. Daarnaast hebben het woud en de belendende heidevelden steeds gefunctioneerd als weidegronden, en voor het steken van heideplaggen voor de potstallen van de boeren. Het sprokkelen van dood hout was toegestaan aan de in- en aanwonende bevolking. Wat er in het Nederrijkswald en Reichswald aan verfraaiing werd gedaan kwam geheel voor rekening van de particuliere grootgrondbezitters. Vooral in het Nederrijkswald gaf de Rekenkamer stukken grond uit in erfpacht, waarop de nieuwe eigenaren een boerderij, landhuis of zomerwoning lieten bouwen. Ze legden in de achttiende eeuw sterrenbossen aan (Watermeerwijk en Uilenput) aan en markeerden de wegen op hun bezittingen met lanen van beuk, linde en robinia. Tegenwoordig is het beheer in het Reichswald steeds meer gericht op natuurbehoud. Er is een plan in uitvoering om het Reichswald via een nieuw aan te leggen ecologische verbindingszone te koppelen aan de bossen van Groesbeek. Het wild kan zich dan vrij door deze twee grote natuurgebieden verplaatsen.

Je kunt hier in het Reichswald heerlijk wandelen. Ik had weer een nieuwe route door dit deel uitgezet, waar ik nog niet eerder was geweest. Het leek op de topografische kaart een tamelijke kaarsrechte weg te zijn maar in werkelijkheid was het een smal bospad wat zich dan omhoog, en dan weer omlaag, over de dicht begroeide heuvels, of door de weelderig begroeide dalen in het woud, slingerde. Werkelijk heel mooi! Ik kon mij lekker uitleven met het trainen in het belopen van hellingen, om over enkele weken voldoende conditie te hebben, voor een vakantie in de bergen van Zwitserland. In het Reichswald wordt nog veel gejaagd. Het woud is voorzien van vele wildrasters. Soms is dit best wel lastig, omdat je daardoor onverwacht niet verder kan, en je weg versperd ziet door een omrastering. Je moet dus zorgen dat je de klaphekken in de wildraster weet te vinden. Ondertussen heb ik daar al wat ervaring mee en weet mijn weg goed te vinden. Op een gegeven moment verlaat je door zo'n klaphek het woud, om langs de rand van het Reichswald verder te gaan. Ook dit gedeelte is heel mooi omdat je hier door een overgangsgebied loopt, tussen de hoge stuwwal van het Reichswald, en de naast gelegen lage vochtige open velden. Maar we moeten uiteindelijk toch ook weer terug naar de auto, die in De Horst geparkeerd staat. De wandeling verlaat het Reichswald en keert over verharde wegen weer terug. Tenminste, het grootste deel van de route is verhard, maar waar je de grens weer oversteekt, loop je een stuk over een met grenspalen geblokkeerde onverharde grintweg, met vele diepe vol regenwater gelopen putten. Ondanks dat de grenzen verdwenen zijn, zie je aan de wegen nog heel goed waar de grens loopt. Ook nu nog moet je met de auto soms een heel stuk om rijden, om een afstand van hemelsbreed niet meer dan honderd meter over de grens, te overbruggen. Maar als wandelaar heb je daar natuurlijk helemaal geen last van. In een weiland stonden een paar hele jonge pasgeboren paardjes. De moederpaarden drentelden er zenuwachtig omheen, om het jonge onschuld tegen deze grote Hollandse wandelaar met rugzak te beschermen. Wat een schattig gezicht! Dat moet op de foto en video! En dan komt de auto in het dorpje De horst weer in zicht. Even nog een paar foto's nemen van de mooie witte kerk. De stand van de zon is er nu beter voor dan in de ochtend. En dan weer ras naar huis voor een verkoelend glas bier en een warme douche!


Downloaden GPS track van de route klik hier

Meer wandelingen op de website http://www.jvanderperk.nl/

35 opmerkingen:

Anoniem zei

Bedankt voor de mooie route. Ondanks het dreigende weer hebben we hem toch gelopen, we hebben er geen spijt van!!

Anoniem zei

Ook bedankt. Werkelijk schitterende wandeling. De 19 km was wel echt de limiet voor ons met al die beklimmingen. Sommige paden in het reichswald waren flink overgroeid, een hele uitdaging en af en toe heel onwerkelijk.

Anoniem zei

You can certainly see your expertise within the article you write.
The world hopes for even more passionate writers
such as you who aren't afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

Feel free to surf to my website :: website

Anoniem zei

I am sure this paragraph has touched all the internet people,
its really really pleasant piece of writing on building up
new website.

my site; learn more

Anoniem zei

These are truly wonderful ideas in on the topic of blogging.

You have touched some pleasant points here. Any
way keep up wrinting.

my web site :: buy a house

Anoniem zei

This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I've shared your web site in my social networks!


Also visit my weblog - Propertywide.co.uk

Anoniem zei

I know this website presents quality based articles or reviews and extra data, is there any other web site which provides such
information in quality?

my site: the original source

Anoniem zei

If you desire to improve your knowledge just keep visiting this site and be updated with the most up-to-date gossip posted
here.

Also visit my webpage furnished

Anoniem zei

I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!

Also visit my weblog - Properties to Buy

Anoniem zei

Thank you for some other informative blog.
Where else may I am getting that kind of information written in such
a perfect means? I have a undertaking that I am just now operating on, and I've been on the glance out for such info.

My blog post: www.propertywide.co.uk

Anoniem zei

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've really enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Also visit my web blog ... buy a flat

Anoniem zei

Normally I do not learn article on blogs, however I would like to
say that this write-up very compelled me to take a look at and do
it! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great article.


My weblog :: updated blog post

Anoniem zei

Very descriptive post, I loved that a lot. Will there be a part 2?my website: flat

Anoniem zei

I love what you guys are usually up too. This type of clever work and exposure!
Keep up the superb works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.

my web site; furnished

Anoniem zei

You actually make it seem so easy with your presentation but I find
this matter to be actually something that I think I would never understand.
It seems too complex and very broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!Review my web blog :: http://www.propertywide.co.uk/rent/search/bow-tower-hamlets/furnishings-furnished/flat

Anoniem zei

Attractive part of content. I simply stumbled upon your blog
and in accession capital to assert that I acquire actually loved account your
blog posts. Any way I will be subscribing in your feeds
or even I achievement you get entry to persistently quickly.


Also visit my web page; property

Anoniem zei

You made some really good points there. I checked
on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.


my site: www.propertywide.co.uk

Anoniem zei

I think the admin of this web page is actually working hard for
his web site, because here every information is quality based data.My page - properties to buy

Anoniem zei

I couldn't refrain from commenting. Exceptionally well written!

Also visit my blog post their explanation

Anoniem zei

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You've done an impressive job and our entire community will be thankful to you.


Also visit my blog post ... look what I found

Anoniem zei

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
I will be sure to bookmark it and return to read
more of your useful info. Thanks for the post. I'll definitely comeback.

My homepage furnished house

Anoniem zei

Wow, that's what I was looking for, what a stuff! existing here at this web site, thanks admin of this site.

Also visit my page; furnished

Anoniem zei

Definitely imagine that that you stated. Your favorite reason
appeared to be on the internet the simplest factor to have in mind of.
I say to you, I certainly get annoyed whilst people think
about issues that they just don't know about. You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing without having side-effects , other people could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

Also visit my site; furnished

Anoniem zei

For the reason that the admin of this web site is working, no hesitation very shortly
it will be renowned, due to its feature contents.

Check out my web site :: great post to read

Anoniem zei

A motivating discussion is definitely worth comment. I do think
that you should publish more about this issue, it may not be a taboo matter but generally folks don't discuss these topics. To the next! Best wishes!!

Review my web blog :: rent

Anoniem zei

Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog?
My website is in the exact same niche as yours and my users
would genuinely benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this alright with you. Appreciate it!Take a look at my web site: furnished flat

Anoniem zei

magnificent issues altogether, you just received a logo new reader.

What would you suggest about your put up that you just made a few days ago?

Any sure?

My web-site :: buy flat

Anoniem zei

Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I am going to return once again since i
have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help
others.

Feel free to visit my webpage; blog

Anoniem zei

Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I
am going to return once again since i have bookmarked
it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and
continue to help others.

Here is my website: blog

Anoniem zei

This type of underwear works best not just in giving the body a more streamlined silhouette, it is highly likely
that you want to go out because of their skin tissue.
Running, stair climbing, stationary biking, rowing and water
aerobics. skin turgorare not pleasing to look at. No weights or machines.


Also visit my homepage; internet

Anoniem zei

If you are buying an electric Gig Bag For Jazzmaster or even from the pre-amp.
This will allow me to tune the gig bag for jazzmaster perfectly.
And yet, all of which will be sold by some stockholders -- and the price range for the offering have not yet been determined,
Fender said. Likewise, change the order of the chords a bit such as G-D-C instead of
G-C-D.

Also visit my site - http://cms.egsd.org:80/moodle19/user/view.php?id=84796&course=1

Anoniem zei

There are various online auction sites that you just can check out every now
and then if you wanted to find the best prices on your ugg
boot. If you've no idea about whether these boots you want are real or otherwise, it's advisable not to acquire them.
So you can find that shoes, clothes, even bags for the kids has are
more exquisite than before.

My blog ... ルイヴィトン 人気

Anoniem zei

In a double-blind, randomized 2001 French study of
46 women published in the Journal of Cosmetic Science.
Being overweight or fluctuating in size can intensify cellulite
hormones. No one chooses acting for a career and says," We're always looking for a quick solution to their problems. Several of the famous cosmetic brands including Nivea, L'Oreal & Neutrogena have established and launched in the market, including more radical surgery and some may even be risky. Hence, women lose their confidence and get spin into the yarn of depression and stress.

Also visit my website :: cellulitis patient education

Anoniem zei

We will continue deploy these rail cars in this manner as long as the Renewable Biodiesel energy industry in Scotland.

We get this crop planted and we go on the curve. Adjusted EBITDA in
both periods has been adjusted by non-cash items, such as refiners and blenders to help resolve.
Todd Becker Yeah, absolutely. Private utilities like San Diego Gas & Electric have not yet taken a position on the legislation.


Here is my web-site renewable jobs ireland

yanmaneee zei

louboutin
nike air max 270
yeezy shoes
off white x jordan 1
nike max
jordan shoes
vapormax
huaraches
michael jordan shoes
nike epic react